Leveringsvoorwaarden YellowBee Nederland

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door YellowBee Nederland gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Informatie aanvragen?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en/of het leveringsprogramma? Vul dan graag het formulier in.

 

Artikel 1: Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met YellowBee Nederland, dan wel yellow-bee.nl een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.
 2. Onder leverancier wordt verstaan YellowBee Nederland dan wel yellow-bee.nl, gevestigd in Soesterberg
 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
 2. Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk, dan wel per email zijn bevestigd.
 3. Als één of meer bepalingen in deze leveringsoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze leveringsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. YellowBee en de klant zullen dan overleg hebben om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, dan moet de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze leveringsvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze leveringsvoorwaarden.
 6. Als leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen

 1. De door leverancier genoemde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, in Euro en exclusief een bijdrage voor administratie-, verzendkosten en verwijderingsbijdraden, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Genoemde prijzen en kosten zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland. Voor leveringen naar het buitenland zullen specifieke afspraken moeten te worden gemaakt, welke schriftelijk dan wel per email door leverancier moeten worden bevestigd.
 2. Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt opdrachtgever hierover ingelicht. De leverancier behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.
 

Artikel 4: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt:
  1. opdrachtgever indien mogelijk een alternatief aangeboden
  2. de overeenkomst ontbonden.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
 

Artikel 5: Levering

 1. De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door opdrachtgever opgegeven leveringsadres.
 2. Leverancier zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen of anderszins zeker gesteld.
 3. Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door leverancier gedragen.
 4. Leverancier is bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
  1. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  4. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden gevergd. 
 5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.
 

Artikel 6: Leveringstermijn

 1. Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.
 2. Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.
 

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden via een online betaling, bijvoorbeeld via IDeal, of als de mogelijkheid expliciet door leverancier wordt geboden via een creditcard, dan wel een bank- of giro-overschrijving of per kas bij aflevering. Indien leverancier buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van opdrachtgever.
 2. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen plaatsvindt, dan is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, over het openstaande factuurbedrag vanaf het tijdstip van de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening. Hiervoor is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist.
 

Artikel 8: Garantie

 1. Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken en geeft expliciet bij de producten aan welke garantietermijn van toepassing is.
 2. Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.
 3. Onder garantie vallen niet de gevolgen door aansluiting op een elektrische installatie als deze niet voldoet aan de eisen van de NEN 1010 of de NEN 3140 keuring.
 4. Opdrachtgever kan de bestelde producten conform de Wet Kopen op Afstand producten in niet aangebroken verpakkingen binnen 14 dagen na ontvangst, terugsturen, waarna het voor de teruggestuurde producten betaalde bedrag direct door leverancier teruggestort wordt. In rekening gebrachte administratie- en verzendkosten worden niet gerestitueerd.
 

Artikel 9: Overmacht

 1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen alsde omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 3. leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Als leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opcrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting)
 2. Leverancier aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.
 

Artikel 11: Reclames

 1. Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na aflevering te reclameren. Opdrachtgever dient te reclameren door middel van:
  1. een e-mail aan info@yellow-bee.nl of aan garantie@yellow-bee.nl;
  2. schriftelijk naar YellowBee Nederland, Amersfoortsestraat 61 3769 EA Soesterberg
  3. telefonisch via het onder contact vermelde telefoonnummer van YellowBee Nederland.
 2. Leverancier zal zo spoedig mogelijk de reclame op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de reclame reageren.
 3. Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht om tot afkeuring van het geheel over te gaan.
 

Artikel 12: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website(s) van YellowBee Nederland, in ieder geval op www.yellow-bee.nl.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die is gezien en expliciet aanvaard bij een aankoop goedgekeurd door opdrachtgever
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 

Artikel 13: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.
Leveringsvoorwaarden YellowBee Nederland

Extra info

Rubrieken

YellowBee Nederland

Amersfoortsestraat 61
3769 AE Soesterberg

Telefoon 085-0473727
E-mail: info@yellow-bee.nl

Informatie aanvragen?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening en/of het leveringsprogramma? Vul dan graag het formulier in.
Ja ik wil meer weten

YellowBee nieuwsbrief

Boeiende cases en nieuws over toepassingen van LED verlichting en Domotica.
Preview & inschrijven

YellowBee bv © 2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het beleid t.a.v. privacy en cookies

1
0
0